icomap TLN System 43-300 Bielsko-Biała, ul.Wapienna 7a icomail kontakt@tln-system.pl icofon 507 377 665

 

Polityka prywatności

W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, realizujemy wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego powszechnie Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych („RODO”). Poniżej informujemy Państwa o tym dlaczego i na jakich zasadach przetwarzamy dane osobowe.

1. Otrzymaliśmy Państwa dane osobowe w związku z Państwa zakupami, zapytaniami otrzymanymi przez stronę www.tln-system.pl, umowami zawieranymi w siedzibie firmy oraz poza nią, jak i również zamówieniami i zapytaniami poprzez różne media, np. e-mail. Zawierają one w szczególności imię i nazwisko, nazwę firmy, adres, adres wysyłkowy, numer telefonu, adres e-mail, NIP.

2. Administratorem Państwa danych jest: TLN-System Tymoteusz Byrdziak, ul. Wapienna 7a, 43-300 Bielsko-Biała

3. Od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem adresu: prywatnosc@tln-system.pl lub korespondencyjnie: TLN-System Tymoteusz Byrdziak, ul. Wapienna 7a, 43-300 Bielsko-Biała

4. Głównym celem przetwarzania Państwa danych przez TLN-System jest zawarcie i wykonanie umowy, lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, tzn.:

- sprzedaż towarów lub usług,

- przygotowanie ofert i kosztorysów,

- obsługa zapytań,

- obsługa posprzedażowa,

- rozpatrywanie reklamacji,

- bieżący kontakt z Państwem w w/w zakresie.

W takich przypadkach podstawą przetwarzania danych jest ich niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 b RODO).

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawą przetwarzania danych będzie również, ich niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na TLN-System (art. 6 ust. 1 c RODO), a głównej mierze:

- wystawianie i przechowywanie faktur,

- rozpatrywanie reklamacji,

- udostepnienie danych organom państwowym w ramach określonych przepisami np. dla celów podatkowych i rachunkowych.

5. Podstawą przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 a RODO), jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych, której treść określa cel przetwarzania danych.

6. W każdej chwili mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie Państwa danych odobowych.

7. Wymagamy od Państwa podania danych niezbędnych do zawarcia umowy tj. adresu e-mail, imienia i nazwiska, adresu, danych do wysyłki, w przypadku firm – nazwy firmy i numeru NIP.

8. Niepodanie danych wymaganych do zawarcia umowy będzie uniemożliwiało jej zawarcie.

9. W związku z przetwarzaniem danych w celach i na podstawach opisanych w punkcie 4, dane osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom:

- Firmy spedycyjne, kurierskie i pocztowe (np. DPD, DHL, UPS, Poczta-Polska)

- Firmy świadczące usługi bankowe i płatnicze (np. PayPal, Bank)

- Biura rachunkowe obsługujące TLN-System

Nie przekazujemy Państwa danych podmiotom do tego nie uprawnionym.

Nie sprzedajemy Państwa danych osobowych.

10. Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji umowy, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.

11. Osoby, których dane są w posiadaniu TLN-System mają prawo do:

-  dostępu do swoich danych osobowych;

- prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

- prawo do żądania usunięcia danych osobowych,

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

- prawo do przeniesienia danych do innego administratora;

W przypadku, gdy udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 12.  Prawo sprzeciwu

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

13. Skarga do organu nadzorczego

Mogą Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem przez TLN-System danych osobowych.

Powrót do góry

TLN System systemy klucza
icomap TLN System
43-300 Bielsko-Biała, ul.Wapienna 7a
icomail kontakt@tln-system.pl
icofon 507 377 665